سیم آخر

Simeakhar

تعدادی از صفحات طراحی شده برای سیم آخر

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

FEB006
1E2424
46494E

از چه فناوری برای کد نویسی سیم آخر استفاده کردیم؟

BOOTSTRAP 4 HTML 5 / CSS 3