نویا گیم

Noya Game

نویا گیم

تعدادی از صفحات طراحی شده برای نویا گیم

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

2D2D2D
535353
00AA00

از چه فناوری برای کد نویسی نویا گیم استفاده کردیم؟

PHP 7 BOOTSTRAP 4 HTML 5 / CSS