نیلگون

Nilgoon

تعدادی از صفحات طراحی شده برای نیلگون

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

FF887A
FF9772
FFE7E5
FFFFFF

از چه فناوری برای کد نویسی نیلگون استفاده کردیم؟

FIGMA