جی بلک

GBlvck

جی بلک

تعدادی از صفحات طراحی شده برای جی بلک

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

FFFFFF
25272D
353841

از چه فناوری برای کد نویسی جی بلک استفاده کردیم؟

Photoshop HTML 5 / CSS 3 PHP 7 Bootstrap 3