امپراطور

Empstore

تعدادی از صفحات طراحی شده برای امپراطور

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

979797
5F5F5F
F5F100

از چه فناوری برای کد نویسی امپراطور استفاده کردیم؟

PHP 7 BOOTSTRAP 4 HTML 5 / CSS 3