دومون

Domoon

سایت Domoon

تعدادی از صفحات طراحی شده برای دومون

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

3C3C3C
957C68
C6ACA4
FFFFFF

از چه فناوری برای کد نویسی دومون استفاده کردیم؟

BOOTSTRAP 3 HTML 5 / CSS