دنتالوکس

Dentalux

دنتالوکس

تعدادی از صفحات طراحی شده برای دنتالوکس

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

FFFFFF
2475FB
DFE6ED
C09404

از چه فناوری برای کد نویسی دنتالوکس استفاده کردیم؟

PHP 7 BOOTSTRAP 3 HTML 5 / CSS 3