باتیس

Batis Purse

تعدادی از صفحات طراحی شده برای باتیس

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

1F1F1F
404040
A8944C
E8D1D8
FFFFFF

از چه فناوری برای کد نویسی باتیس استفاده کردیم؟

PHP 7 BOOTSTRAP 4 HTML 5 / CSS