اپل سنتر

Apple Center

اپل سنتر

تعدادی از صفحات طراحی شده برای اپل سنتر

از چه پالت رنگی استفاده کردیم؟

4D4D4D
888888
A6160E
FFFFFF

از چه فناوری برای کد نویسی اپل سنتر استفاده کردیم؟

HTML 5 / CSS 3 Laravel